https://gist.github.com/anonymous/9bd6745e7f08feae3123a1ca020e0e83

Stanovy - Šport do Košíc

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


STANOVY
Vráťme deťom šport do Košíc
Spísané v Košiciach, dňa 14.03.2014Článok  1

Základné ustanovenia

Občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc / ďalej len „o.z.“ / je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy, športu a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.
Názov o.z.: Vráťme deťom šport do Košíc.
Sídlo o.z.: Podnikateľská 2,  040  17 Košice.
O.z.  vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


Článok  2
Hlavné ciele a poslanie

O.z. je otvorenou, samostatnou a nezávislou, spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
Poslaním o.z. je uspokojovať všestranné záujmy a záľuby občanov, najmä detí a mládeže, v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky
a zabezpečovať prostriedky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
Hlavným cieľom o.z. je podpora občanov  v oblasti športu, telesnej kultúry, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností, schopností, či teoretických vedomostí a vytváranie vhodných podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov.

Medzi základné činnosti o.z. patrí:
-organizovanie športových aktivít, podpora existujúcich športových aktivít
- vytváranie vhodných materiálnych a tréningových podmienok pre športové talenty
- vytváranie nových športovísk a širokých možností využívania existujúcich telovýchovných zariadení, vlastných alebo tých, ktoré má právo užívať,
- budovanie, prevádzkovanie a udržiavanie telovýchovných a iných zariadení, ktoré užíva,
- výchova svojich členov  k dodržiavaniu základných etických pravidiel,
- hájenie záujmov svojich členov navonok a za týmto účelom spolupracovať so samosprávnymi orgánmi, štátnymi inštitúciami, a ostatnými organizáciami (napr. športové zväzy, ostatné športové kluby a pod.)
- riadne hospodárenie so svojím a zvereným majetkom,
- získavanie prostriedkov na svoju činnosť formou darov, príspevkov, grantov, dotácií zmlúv o reklame a pod.

Článok 3
Vznik a zánik členstva

Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba alebo iný kolektív, ktoré majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti združenia a súhlasia s týmito stanovami.
Členstvo vzniká na základe písomnej  prihlášky  doručenej Správnej rade o.z. a písomného súhlasu Správnej rady, ktorá je povinná o prijatí nového člena rozhodnúť v lehote najneskôr dvoch mesiacov od doručenia
Členstvo v o.z. zaniká:
- vystúpením  na základe oznámenia (podaného písomne, resp. ústnym vyhlásením pred najmenej dvomi členmi Správnej rady) a členstvo zaniká ku dňu vystúpenia zo združenia
- vylúčením pri neplnení základných členských povinností
- ak sa člen dopustí takého jednania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v združení, môže Správna rada rozhodnúť o jeho vylúčení. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právnej moci tohto rozhodnutia
- úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
- zánikom združenia.

Článok 4
Základné práva a povinnosti členov

Člen má tieto základné práva :
- podieľať sa na činnosti o.z. a využívať k tomu jeho zariadenia, alebo zariadenia, ktoré má v nájme
- právo voliť  a byť volený do orgánov o.z. po dosiahnutí 18-tich rokov veku
- prostredníctvom orgánov o.z. rozhodovať o jeho činnosti a využívať majetok o.z. v súlade s jeho stanovami
- predkladať návrhy na zlepšenie činnosti o.z., vznášať pripomienky a otázky na orgány o.z. a byť o ich  vybavení informovaný.
Člen má tieto základné povinnosti:
- dodržiavať stanovy o.z. a plniť uznesenia orgánov o.z.
- aktívne sa podieľať na činnosti o.z.
- platiť stanovené ročné členské príspevky a iné príspevky, ktoré schválili orgány združenia
- chrániť majetok o.z. a starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie


Článok 5
Členstvo a príspevky, poplatky

Členské príspevky sú základným prejavom príslušnosti člena k materskému o.z. ako celku, pre ktorý predstavujú nedeliteľnú súčasť  finančných príjmov.
Ročné členské príspevky a poplatky stanovuje Správna rada o.z. a sú záväzné pre všetkých členov o.z. Výšku členských príspevkov určuje Správna rada o.z., a to s prihliadnutím k  hospodárskej situácii o.z. Správna rada o.z. zoznámi s výškou platieb členskú základňu na Valnom zhromaždení.
Pre nezaplatenie členských príspevkov a ďalších poplatkov, môže byť člen vylúčený z o.z.
Vylúčeniu musí predchádzať písomné upozornenie zo strany Správnej rady o.z. s určením primeranej náhradnej lehoty /z pravidla 30 dní/ k doplateniu členského príspevku. Pokiaľ táto určená náhradná lehota prejde bez aktívneho jednania neplatiaceho člena, je Správna rada o.z. oprávnená vykonať jeho vylúčenie z o.z., o čom písomne vyrozumie člena, ktorý je týmto pozbavený všetkých svojich práv a povinností vyplývajúcich z členstva. Prípadné hmotno
právne nároky týmto nie sú dotknuté.
Vyberanie členských príspevkov, ako i ďalších poplatkov zaisťuje Správna rada o.z. a zároveň vedie evidenciu platenia týchto príspevkov a poplatkov.
Správna rada môže rozhodnúť o zavedení mimoriadneho príspevku, ak je to nutné vzhľadom  na finančnú situáciu v o.z.

Článok 6
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie
Správna rada  (SR)
Predseda o.z., ktorý je zároveň predsedom SR
Revízor
Členovia orgánov združenia sú neplatení, dobrovoľní  zástupcovia členov združenia.


Článok 7
Valné zhromaždenie o.z.

Valné zhromaždenie o.z. je najvyšším orgánom združenia.  
Každý člen združenia je zároveň členom najvyššieho orgánu združenia. Ak je člen združenia právnická osoba, tá menuje do tohto orgánu svojho zástupcu, ak sa neurčí jej iné zastúpenie.
Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa združenia, a to najmä:

určuje základné smery rozvoja činnosti združenia,
schvaľuje správu o činnosti  združenia za predchádzajúci kalendárny rok,
schvaľuje zásady hospodárenia združenia, ak sú potrebné pre činnosť združenia,
volí a odvoláva Predsedu o.z. a členov Správnej rady o.z.,
schvaľuje nakladanie s majetkom združenia nad rámce rozsahu, ktorý patrí do kompetencie iného orgánu združenia,
schvaľuje vznik, zmenu a zánik záväzkovo-právnych vzťahov, ktorých účastníkom je združenie, ak to nie je v kompetencii iného orgánu združenia,
schvaľuje ročné hospodárenie a účtovnú závierku združenia,
určuje likvidátora združenia a postup likvidácie v prípade zrušenia združenia bez právneho nástupcu,
rozhoduje o spôsobe použitia zisku a o spôsobe úhrady prípadnej straty vzniknutej hospodárením združenia,
rozhoduje o zániku združenia,
schvaľuje stanovy združenia a ich zmenu,
schvaľuje zlúčenie združenia s iným združením,
má právo si vyhradiť rozhodovanie vo všetkých ďalších veciach, ktoré inak patria do kompetencie iných orgánov združenia.  
Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Jeho zasadnutia zvoláva Predseda o.z. alebo ním poverená osoba. Pokiaľ sa tak nestane, má Správna rada o.z. právo rozhodnúť o zvolaní zasadnutia Valného zhromaždenia; v takomto prípade zasadnutie Valného zhromaždenia pre uvedený účel môže zvolať ktorýkoľvek člen Správnej rady.   
Valné zhromaždenie je schopné rokovať a uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na prijatie uznesenia (rozhodnutia) Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Každý člen združenia má jeden hlas. Ak nie je Valné zhromaždenie schopné sa uznášať, zvolá Správna rada náhradné Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 30 dní odo dňa, keď sa malo konať Valné zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné Valné zhromaždenie musí mať rovnaký rokovací program a je schopné sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných členov. Na rokovaniach Valného zhromaždenia sa zúčastňuje každý člen osobne. Vo výnimočných prípadoch je možné, aby člena združenia zastupoval jeho splnomocnený zástupca. Rozhoduje o tom Valné zhromaždenie.  
Rokovania Valného zhromaždenia sú neverejné, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovania členov valného zhromaždenia sú zásadne verejné s výnimkou, ak sa valné zhromaždenie rozhodne, že hlasovanie bude tajné.


Článok 8
Správna rada o.z.

Správna rada je výkonným orgánom o.z., ktorý riadi činnosť o.z. a rozhoduje o všetkých záležitostiach  o.z. v období medzi dvomi Valnými zhromaždeniami po stránke finančnej, športovej a technickej, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené inému  orgánu o.z.
Skladá sa z troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady si volia svojho predsedu, ktorý je zároveň Predsedom o.z. a podpredsedu     Správnej rady, ktorí zastupujú združenie navonok. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je 3 roky.  
Rokovanie Správnej rady riadi a zvoláva predseda Správnej rady spravidla raz za 2 mesiace alebo operatívne podľa potreby.
Činnosť o.z. medzi zasadnutiami Správnej rady riadi a za jeho výsledky zodpovedá predseda Správnej rady.
Správna rada je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu.
Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Správnej rady.
Do pôsobnosti Správnej rady patrí:

rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
vydávať predpisy o.z. operatívneho charakteru,
plniť uznesenia Valného zhromaždenia,
rozhodovať o prijatí nových členov a vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami o.z.,
vypracovať výročnú správu o činnosti a hospodárení o.z. a predkladať ju  spoločne s plánom práce a rozpočtom združenia Valnému zhromaždeniu na schválenie,
rozhodovať o všetkých záležitostiach o.z., ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo,
plniť ďalšie úlohy uložené Valným zhromaždením.


Článok 9
Predseda o.z.

Štatutárnym orgánom o.z. je Predseda o.z. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti združenia podpisuje Predseda o.z. tak, že k písanému alebo k tlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. Správna rada môže určiť, že pri niektorých úkonoch sa vyžaduje okrem podpisu Predsedu o.z. aj podpis iného člena Správnej rady.  
Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas Predsedu a ďalšieho člena Správnej rady.
Predseda o.z. je zároveň predsedom Správnej rady.
Zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu a Správnej rade.
Predsedu o.z. zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda Správnej rady.Článok 10
Revízor

Revízor je orgánom o.z. oprávneným kontrolovať všetku činnosť o.z. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Je nezávislý od ostatných orgánov o.z.
Revízora o.z. volí Valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov.
Je oprávnený vyžadovať od Správnej rady akékoľvek informácie o hospodárení o.z. Správna rada je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Revízorovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení o.z. a jeho členov. To isté platí vo vzťahu k Predsedovi o.z.
Do pôsobnosti Revízora patrí:
-  dozerať nad dodržiavaním stanov o.z., rozhodnutí orgánov o.z. a všeobecne záväzných právnych predpisov
-  dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov o.z., stanovami a všeobecne záväznými predpismi
-  posudzovať ročnú správu o činnosti o.z., návrh rozpočtu a správu o hospodárení o.z. vypracovanú Správnou radou pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie.


Článok 11
Majetok a hospodárenie o.z.

O.z. hospodári so svojím majetkom podľa schváleného ročného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revízora.
Príjmy o.z. tvoria: členské príspevky, dotácie, granty, dary, majetkové práva a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Hospodárenie o.z. sa riadi rozpočtom schváleným Valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok.
Článok 12
Zánik  občianskeho združenia

Občianske združenie zaniká:
- zlúčením s iným občianskym združením
- dobrovoľným rozpustením združenia.
O zániku o.z. rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku občianskeho združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.Článok 13
Spoločné ustanovenia orgánov o.z.

Členstvo v orgánoch o.z. a funkcia Predsedu a podpredsedu o.z. zaniká:
- uplynutím volebného obdobia
- odvolaním z funkcie príslušným orgánom
- vzdaním sa funkcie
- zánikom členstva v o.z.
Uvedené orgány v odstavci 1./ tohto článku sú volené na trojročné obdobie.
Orgány o.z. sú spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Uznesenia vrátane volieb orgánov o.z. sú prijaté, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov a pri hlasovaní a rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu.
Pri rozhodovaní ktoréhokoľvek orgánu o.z. vrátane volieb má každý člen o.z. starší ako 18 rokov jeden hlas.
Do orgánov o.z. môžu byť volení len členovia starší ako osemnásť rokov.
O zasadnutiach a  uzneseniach všetkých orgánov o.z. sa vedú zápisy. Zápis podpisuje zapisovateľ a predseda orgánu, príp. zvolení overovatelia.


Článok 14
Záverečné ustanovenia

Výklad týchto stanov vykonáva Správna rada združenia.
Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány o.z.
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením dňa ...
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.


V Košiciach 14.03.2014
Prípravný výbor OZ Vráťme deťom šport do Košíc :

       .........................................................
            Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA


       .........................................................
                 Ing. Peter Klíma, PhD.


       .........................................................
                     Mgr. Ján Varholík                                                                


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky